Laddar

Vad är adhd för något?

Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna om adhd. 
Källa: 1177.se, Riksförbundet Attention, mrshyper.se, spsm.se


 • Snabbläst om adhd

  Adhd är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan innebära svårigheter att koncentrera sig, reglera sin aktivitetsnivå (överaktivitet) och kontrollera sina impulser.

  Den som inte är överaktiv men som i övrigt uppfyller kriterierna för adhd kan ibland få diagnosen add. Den som har add har lägre aktivitetsnivå än andra, kan ha svårt att komma igång med aktiviteter och få saker gjorda, blir ofta lätt distraherad och tappar sin uppmärksamhet. Ofta används förkortningen adhd om både add och adhd. 

  Adhd går inte att bota eller träna bort men man kan lära sig att leva med den och hitta strategier för att fungera bra. Medicinering kan också hjälpa för många, men inte alla. 

  Om du misstänker att du eller ditt barn har adhd ska du vända dig till BVC, skolhälsovården eller en läkare för att få en remiss till en utredning.

  Den som har adhd har rätt till hjälp och anpassningar i skolan, hemma och på jobbet.

 • Vad är koncentrations­förmåga?
  Att kunna koncentrera sig är en viktig förutsättning för att leva och utvecklas på ett bra sätt. Hela tiden översköljs vi av olika intryck: från omvärlden och inifrån oss själva. För att kunna fungera behöver vi hela tiden välja vilka intryck som vi ska ta emot och använda.

  Vi behöver fästa uppmärksamheten på det som är viktigt för ögonblicket och hålla kvar den så länge det behövs. Vi behöver kunna bortse från intryck som inte är viktiga. Det kan t.ex. vara egna tankar eller något som händer i omgivningen. Om vi blir störda måste vi hålla fast vid den ”röda tråden” och återgå till det vi höll på med innan.

  Att kunna hålla flera moment i tankarna samtidigt är också nödvändigt och vi behöver kunna skifta fokus för vår uppmärksamhet när det krävs. Vi behöver dessutom klara att komma igång (”starta”) med en aktivitet, hålla en lagom aktivitetsnivå, anpassad till uppgiften, och kunna avsluta (”stänga av”) vid en lämplig tidpunkt. Det är många situationer i vardagslivet som kräver detta av oss.
 • Vad innebär koncentrationssvårigheter vid adhd?

  Alla människor upplever ibland svårigheter med koncentration, till exempel när man känner sig trött eller stressad. För den som har adhd är koncentrationssvårigheterna ofta så stora att de påverkar vardagen allvarligt.

  Den som har adhd har svårt att själv välja fokus för sin uppmärksamhet. Det kan vara lätt att fokusera på en uppgift som är rolig eller motiverande. Då kan det vara svårt att flytta fokus från uppgiften och skifta sin uppmärksamhet åt annat håll. Samtidigt kan en uppgift som upplevs som svår, tråkig eller på annat sätt omotiverande vara omöjligt att koncentrera sig på.

  Koncentrationssvårigheter vid adhd beror inte på lathet, trots eller dålig uppfostran. 

 • Hur yttrar sig adhd?
  Adhd yttrar sig olika hos olika personer. En del med adhd är väldigt aktiva, andra känner sig trötta och har svårt att komma igång med saker. Somliga har svårt att sitta still medan andra är mer akriva i "tanken" än fysiskt. En del har svårt med sociala relationer eller med att reglera sina känslor. 

  Kärnsymptomen vid adhd är:

  Uppmärksamhetsproblem: blir lätt störd, har svårt att koncentrera sig eller att vara uppmärksam på något. Kan också ha svårt att skifta fokus från en uppgift till en annan. Det kan vara svårt att komma igång med uppgifter eller så tröttnar man fort på något man har påbörjat och gör inte klart om man inte är mycket intresserad eller motiverad. I så fall kan det istället vara svårt att avsluta arbetet och ta pauser. 

  Impulsivitet: man är väldigt impulsiv, gör saker direkt. Talar till exempel utan att tänka efter först. Stannar inte upp och reflekterar. Man kan också ha svårt att styra över hur man reagerar i olika situationer.

  Överaktivitet: man har svårt att vara ”lagom” aktiv, svårt att reglera aktivitetsnivån efter det som man gör. Det är vanligt att man är väldigt aktiv, har svårt att sitta still eller känner sig rastlös. Ibland kan man känna sig helt slut och inte vilja röra sig alls.

  Det finns också annat som är vanligt vid adhd, t.ex. kan man ha:
  • lätt att glömma eller tappa bort saker
  • många tankar på en gång, som att de trängs i huvudet
  • svårt att ta instruktioner
  • svårt att läsa eller skriva
  • en ökad känslighet för olika intryck, som ljud, ljus eller beröring.
  • svårt att passa tider och att planera sin tid
  • svårt med vissa rörelser
  • sömnproblem, ångest, oro eller nedstämdhet
  • låg självkänsla  ADD är en form av ADHD där personen inte har samma överaktivitet som vid ”klassisk” ADHD. En person med ADD blir ofta lätt distraherad och tappar sin uppmärksamhet, och kan ha svårt att komma igång med aktiviteter och få saker gjorda. 

  Förr användes också begreppet DAMP, är en form av ADHD där personen också har svårt med sin motorik och att tolka syn-, hörsel- och känselintryck.  Istället brukar man istället tala om att man samtidigt har ADHD och DCD.

  DCD står för Developmental Coordination Disorder. ADHD är en vanlig funktionsnedsättning. Siffrorna varierar, men ungefär tre till sex procent av barn i skolåldern beräknas ha ADHD. Symtomen finns ofta kvar upp i vuxen ålder.
 • Vad beror det på?
  Adhd är ingen sjukdom, d.v.s. man kan inte bli ”smittad” av adhd och det finns inga mediciner som botar helt.

  Adhd är en (i de allra flesta fall) medfödd funktionsnedsättning som innebär att vissa delar av hjärnan arbetar på ett annat sätt än hos personer utan adhd; bland annat de hjärnfunktioner som styr uppmärksamhet, förmågan att bestämma över impulser och reaktioner och att hålla flera saker i huvudet samtidigt. Man vet fortfarande inte allt om hur hjärnan fungerar. Det är bara till viss del känt vad ADHD beror på, men det har bland annat att göra med så kallade signalsubstanser. De behövs när signaler skickas mellan olika nervceller i hjärnan. De signalsubstanser som är viktiga när man har adhd är dopamin och noradrenalin. Vid adhd fungerar de här signalsubstanserna inte riktigt som de ska.

  Både arv och miljö spelar en roll för hur stora problemen vid adhd blir. En vanlig orsak till adhd är ärftlighet. På samma sätt som vi ärver gener som styr vilken ögon- eller hårfärg vi får så ärver vi gener som styr uppbyggnaden av hjärnan och påverkar hur signalsubstanserna fungerar. Det är därför vanligt att flera i en familj eller släkt har adhd. Symtomen vid adhd kan förvärras om en person utsätts för negativa miljöfaktorer såsom  missbruk, hälsoproblem eller trauma. 
 • Kommer det att gå över?
  Hur en individ påverkas av att ha adhd beror på många faktorer. Omgivningens krav och förväntningar, bemötande, vilket stöd man får i skolan och i vardagen, tillgång till hjälpmedel påverkar hur stort funktionshindret blir. Även faktorer hos personen själv, som grad av adhd, förmåga att hitta strategier osv påverkar hur stora svårigheter personen kommer att få. Adhd har man hela livet. Det går inte att ”bota” eller ”träna bort” sin adhd helt. Istället behöver vi i omgivningen anpassa oss efter barnets behov och ge bästa möjliga villkor att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

  När man blir äldre brukar många uppleva mindre problem. Det beror dels på att hjärnan mognar, dels kan det bero på att man lär sig mer om hur man fungerar och hittar egna lösningar eller strategier för att klara olika situationer. Att acceptera hur man är och fungerar som person och lär sig att kontrollera sina impulser kan också leda till att det blir lättare att se och utveckla de positiva egenskaper som beror på adhd. De egenskaper som kanske kan upplevas som hinder i vissa sammanhang, kan vara tillgångar i andra.

  Att vara impulsiv kan också innebära att man är idérik, fantasifull och kreativ. Man kanske vågar göra sådant som andra inte vågar, t.ex. prova nya sätt att göra saker på. Många med ADHD är energiska, drivande och har en stor uthållighet när de själva får välja aktivitet. Om man har svårt att koncentrera sig när det händer mycket runtomkring kan man vara bra på att hyperfokusera, d.v.s. ägna sig åt en enda sak med stor uppmärksamhet. Det är en fördel om man vill bli riktigt bra på någonting. Som vuxen brukar man också ha bättre förutsättningar att få välja vilka sammanhang man vill vara i.
 • Utredning och behandling?
  För att veta om en person har ADHD görs en noggrann utredning, en sk "neuropsykiatrisk utredning", av psykolog, läkare och ibland pedagog. Ibland medverkar även andra yrkesgrupper som logoped, fysioterapeut och arbetsterapeut.

  Syftet med utredningen är att komma fram till vilka behov och svårigheter personen har, för att kunna ge rätt insatser, till exempel pedagogiskt stöd och hjälpmedel. Ibland kan läkemedel göra det lättare att koncentrera sig och då kan också vardagen fungera bättre. Kommunens socialtjänst kan också erbjuda stöd. I skolan är det viktigt att undervisningen eller skoldagarna anpassas utifrån vad barnet har svårt eller lätt med och vad det behöver. Skolan har ansvar för att erbjuda det stöd och den hjälp som barnet behöver för att klara sin inlärning t.ex. extra tid till vissa uppgifter, får göra vissa saker i mindre grupp, en egen resursperson som är med i skolan och ger extra stöd. Barnet har rätt att få en individuell utvecklingsplan, oberoende av vilken klass eller skola det går i. Enligt skollagen måste skolan se till att elever som har svårt att klara skolarbetet utreds och att åtgärder och insatser sätts in.

  Om du tror att ditt barn har ADHD kontaktar du i första hand din barnavårdscentral (BVC), skolans elevhälsa genom skolsköterskan, en barnläkarmottagning (BLM) eller en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP). Som ungdom kan man även själv kontakta elevhälsan.

  Är du vuxen kan du vända dig till din vårdcentral eller lokala psykiatriska mottagning för att få kontakt med en läkare eller psykolog som  utreder adhd. 
 • Hur hjälper jag mitt barn med adhd?
  Det finns mycket som kan underlätta och ge bra förutsättningar för att barn med adhd ska få en fungerande vardag. Det viktigaste är att man som förälder, tillsammans med de andra personerna som finns runt barnet, t.ex. förskole- och skolpersonal lär sig om adhd.

  Det är viktigt för att man tillsammans ska kunna hantera det som barnet brukar ha svårt med eller de problem som uppstår. En förstående omgivning underlättar livet för den som har ADHD och ökar chanserna till ett välfungerande vardagsliv. Struktur och tydlighet är särskilt viktigt vid adhd. Det kan t.ex. underlätta om du berättar för ditt barn vad som ska hända under dagen i tid, förklarar saker på ett tydligt sätt, ger ditt barn en instruktion i taget, anpassar kraven eller påminner ditt barn om var det ska vara. Att ha en välstrukturerad vardag där krav, förväntningar och miljö anpassas gör att barnet undviker stress och överbelastning.

  Genom att t.ex. använda ett schema kan du hjälpa barnet, eller dig själv, att få en överblick över dagen/veckan. T.ex. äta frukost, klä på sig, borsta tänderna, bädda sängen, packa ryggsäcken, gå till skolan. Du kan också göra en överblick över veckans fritidsaktiviteter eller läxor.

  Om ditt barn har ett stort behov av att röra på sig så kan tex en fotgunga, sittkuddar, knäfiltar med tyngd, tyngdvästar, bänkskärmar, tidshjälpmedel och olika taktila hjälpmedel underlätta fokus och lugn. För att underlätta för dig har vi tagit fram tre Skol-kit, med speciellt utvalda produkter för klassrummet.
 • Vad ska jag som pedagog tänka på om min elev har adhd eller koncentrations­svårigheter?
  Några saker du kan tänka på om din elev har ADHD eller koncentrationssvårigheter:
  • Skapa struktur och tydlighet, t.ex. med scheman så att eleven vet vad som ska hända och vad som förväntas av hen. Var tydlig med början och sluttider.
  • Hjälp till med planering och organisering av skolarbetet. Vad ska jag göra, hur ska jag göra och när ska jag vara klar? Låt eleven berätta, repetera vad och hur den ska göra.
  • Ge få korta individuella instruktioner eller gå igenom steg för steg.
  • Ge begränsade tydliga uppgifter.
  • Efter en genomgång stäm gärna av med din elev att hen har förstått uppgiften. Håll så korta genomgångar som möjligt.
  • Använd visuellt material.
  • Viktigt med positiv återkoppling och uppmuntran.
  • Variera uppgifterna för att undvika att det blir monotont.
  • Förbered eleven inför övergångar och avslut.
  • Erbjud tids- och planeringshjälpmedel.
  • Låt din elev använda hörselkåpor alt. musik i hörlurar.
  • Ge möjlighet till kortare pauser under lektionen.
  • Rikta uppmärksamheten till eleven, och se till att ha elevens uppmärksamhet när du talar, men tänk på att många barn inte nödvändigtvis lyssnar bättre för att de tittar på den som talar. För att hjälpa koncentrationen, kan ett s.k. ”fidget toy” eller tugghjälpmedel vara till hjälp.
  • Arbeta i flera korta pass.
  • Träna ett moment i taget, erbjud täta repetitioner och tid för överinlärning.
  • Anpassa svårighetsnivån och materialet utifrån eleven. Bedömning och betyg ska anpassas efter funktionshindret. Läs mer hos Skolverket.
 • Vad är add?
  Add är en form av adhd där personen inte har samma överaktivitet som vid ”klassisk” adhd. En person med ADD blir ofta lätt distraherad och tappar sin uppmärksamhet, och kan ha svårt att komma igång med aktiviteter och få saker gjorda. 
 • adhd hos flickor
  Det är fortfarande vanligare att pojkar/män för diagnosticeras med adhd men många tror att detta beror på att mörkertalet hos flickor/kvinnor är större diagnosticeras ofta senare i livet med adhd än pojkar. Vissa symtom kan skilja sig från pojkar, vilket kan leda till att varken vårdnadshavare eller skolpersonal uppmärksammar att svårigheterna kan bero på adhd. 

  Flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är inte lika ofta utåtagerande, trotsiga och hyperaktiva (på utsidan). Därför syns de inte på samma sätt. 

  Hyperaktivitet hos flickor ser ofta ut på ett annat sätt. Den kan vara så liten att den knappt syns: går ofta ifrån matbordet, pratar hela tiden, kraftiga humörsvängningar och utbrott. Lättheten till tårar blir ofta ett bekymmer i flickornas familjer och blir också så svårt att förklara för kompisarna. Blir ofta arg för det som andra kallar för småsaker, tex att mjölken serveras i fel glas.


Klicka på bilderna för att komma till sidan för alla npf-kort»


Lägsta priset de senaste 30 dagarna:

Priset är det lägsta som produkten haft de senaste 30 dagarna, innan prissänkningen genomfördes. Om priset sänkts gradvis under de senaste 30 dagarna visas det pris som gällde före den första prissänkningen.